Verkenningsfase (2017-2018)

Tijdens deze fase worden de grote lijnen van het proces in kaart gebracht. De probleemstelling, doelstellingen en randvoorwaarden worden bepaald en neergeschreven in de startbeslissing en procesnota.

Startbeslissing Vlaamse Regering (mrt 2018)

De startbeslissing is het engagement van de Vlaamse regering om het vastgelegde probleem te onderzoeken en om er een passende oplossing voor te vinden.

Onderzoeksfase (april 2018)

Tijdens de onderzoeksfase is het de bedoeling om, in overleg met de verschillende belanghebbenden, de beste oplossing te filteren uit een brede waaier aan mogelijkheden. Tijdens deze fase starten we met een wit blad waarop gaandeweg verschillende alternatieven zullen verschijnen.

Werksessies

Diverse stakeholders werken mee aan het tekenen van de alternatieven tijdens werksessies.

Alternatievenonderzoeksnota (AON)

De alternatievenonderzoeksnota bepaalt de geografische afbakening van het projectgebied, welke alternatieve oplossingen onderzocht moeten worden en wat de effecten zijn van het complexe project op het milieu, de veiligheid, de omgeving, ...

Participatiemomenten

Het grote publiek wordt geconsulteerd over de diverse alternatieven tijdens participatiemomenten. Burgers kunnen hun feedback en suggesties geven over de voorstellen.

Overwegingsdocument

Het overwegingsdocument structureert de binnengekomen reacties van belanghebbenden en actoren en beschrijft hoe we ermee zullen omgaan.

Synthesenota

In de synthesenota worden de eindresultaten van het geïntegreerde onderzoek voor alle alternatieven beschreven. Op basis van deze resultaten worden bepaalde alternatieven opzij geschoven tot uiteindelijk één oplossing overblijft.

Alternatievenonderzoeksnota (AON)

Er wordt opnieuw advies ingewonnen en na afloop wordt een geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota opgemaakt.

Werksessies

De werkgroepen komen opnieuw samen om de alternatieven verder uit te werken.

Ontwerp voorkeursbesluit

Op basis van het geïntegreerde onderzoek van de alternatieven wordt een voorkeursalternatief gekozen en vastgesteld in het ontwerp voorkeursbesluit

Openbaar onderzoek

Zowel de synthesenota als het ontwerp voorkeursbesluit worden formeel aan het publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Participatiemomenten

Tijdens het openbaar onderzoek organiseren we opnieuw participatiemomenten zodat iedereen de kans krijgt om de plannen in te kijken.

Overwegingsdocument

De reacties die zijn binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek worden in dit document beschreven. Het document geeft ook aan hoe we met die reacties zullen omgaan.

Voorkeursbesluit

Het voorkeursbesluit wordt na afronding van de onderzoeksfase genomen en omvat de definitieve keuze voor één alternatief: het voorkeursalternatief.

Uitwerkingsfase (2020)

Wanneer het voorkeursbesluit is goedgekeurd, wordt dit in de uitwerkingsfase verder geconcretiseerd tot een uitvoerbaar project. Ook de uitvoeringswijze wordt vastgelegd.

Alternatievenonderzoeksnota (AON)

Deze nota omschrijft de verschillende alternatieven op uitvoeringsniveau.

Projectonderzoeksnota

De projectonderzoeksnota beschrijft het project en bepaalt welke alternatieven op uitvoeringsniveau nog onderzocht moet worden.

Alternatievenonderzoeksnota (AON)

De alternatievenonderzoeksnota wordt geactualiseerd op basis van de reacties van verschillende adviesinstanties.

Geïntegreerd effectenonderzoek

In het geïntegreerd effectenonderzoek worden de mogelijke effecten van het project op het milieu, de omgeving, etc. onderzocht.

Milieueffectenrapport (MER)

De resultaten van het effectenonderzoek worden beschreven in het milieueffectenrapport.

synthesenota en ontwerp projectbesluit

Op basis van het geïntegreerd onderzoek worden alternatieven verfijnd of opzij geschoven. Deze eindresultaten worden gebundeld in de synthesenota.

Openbaar onderzoek

Het ontwerp projectbesluit, de synthesenota en het milieueffectenrapport worden aan het grote publiek voorgelegd in een openbaar onderzoek.

Definitief projectbesluit

Het projectbesluit bevat verschillende elementen: een beschrijving van het gekozen alternatief en de motivering hiervan, de ruimtelijke weergave van het project, de bouw- en uitvoeringsplannen, ...

Uitvoeringsfase

Wanneer het projectbesluit goedgekeurd is, kan de uitvoeringsfase starten. In deze fase willen we enerzijds de werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen en anderzijds ook het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uitvoeren.