'Studio NZL’ start eerste werksessies op voor Noord-Zuid

Dinsdag 6 november stelde De Werkvennootschap op de Hasselse Corda Campus het consortium ‘Studio NZL’ voor, dat de komende periode het onderzoeks- en ontwerpwerk zal uitvoeren voor het complex project Noord-Zuid Limburg. Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, ontwerpbureaus Maat-ontwerpers en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML en de Universiteit Hasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten.  

Draagvlak 

De opkomst en vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten; administraties, middenveldorganisaties en bewonersgroepen was groot. Deze brede vertegenwoordiging is essentieel om tot een breed gedragen traject te komen.  

Afsprakenkader 

Na de voorstelling van het team is er gediscussieerd over hoe het team en de stakeholders willen samenwerken. Transparantie, vertrouwelijkheid en vertrouwen stonden daarin centraal. 

Inhoudelijke werksessies Wit blad 

Tijdens de eerste werksessies met het team en alle betrokken stakeholders is gestart met een wit blad die ruimte biedt voor alternatieve oplossingen. In de volgende maanden zullen nog meer werksessies volgen.  

Breed blikveld/scope 

Tijdens de werksessies is er aandacht voor mobiliteit, leefbaarheid, impact op het leefmilieu en open ruimte, veiligheid en economische impact. De scenario's worden tijdens de onderzoeksfase verder verfijnd, ze worden besproken met de stakeholders.  

Onderzoeksfase  

De stakeholders zitten van in het begin mee aan de tekentafel. Milieueffecten en andere effecten worden gelijktijdig bekeken. De hele onderzoeksfase zal zo'n tweeënhalf jaar duren. Na de onderzoeksfase kan de uitwerkings- en uitvoeringsfase volgen. Ook in deze fasen worden de stakeholders maximaal betrokken.