Verkenningsfase (2017-2018)

Tijdens deze fase worden de grote lijnen van het proces in kaart gebracht. De probleemstelling, doelstellingen en randvoorwaarden worden bepaald en neergeschreven in de startbeslissing en procesnota.

startbeslissing Vlaamse Regering (maart 2018)

Lorem ipsum..

Onderzoeksfase (april 2018)

Tijdens de onderzoeksfase is het de bedoeling om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier aan mogelijkheden en dit in overleg met de verschillende belanghebbenden. Tijdens deze fase starten we met een wit blad waarop gaandeweg verschillende alternatieven zullen verschijnen.

werksessies

Diverse stakeholders werken mee aan het tekenen van de alternatieven tijdens werksessies.

alternatieven-onderzoeks-nota (AON)

...

participatiemomenten

Het grote publiek wordt geconsulteerd over de diverse alternatieven tijdens participatiemomenten. Burgers kunnen hun feedback en suggesties geven over de voorstellen.

overwegingsdocument

...

synthesenota

Lorem ipsum..

alternatieven-onderzoeks-nota (AON)

...

werksessies

De werkgroepen komen opnieuw samen om de alternatieven verder uit te werken.

ontwerp voorkeursbesluite

Op basis van het geïntegreerde onderzoek van de alternatieven wordt een voorkeursalternatief gekozen en vastgesteld in ontwerp voorkeursbesluit

openbaar onderzoek

Zowel de synthesenota als het ontwerp van voorkeursbesluit worden formeel aan het publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek

participatiemomenten

Tijdens het openbaar onderzoek organiseren we opnieuw participatiemomenten zodat iedereen de kans krijgt om de plannen in te kijken.

overwegingsdocument

Dit document geeft weer aan hoe er met de reacties van burgers en adviesinstanties op het ontwerp voorkeursbesluit wordt omgegaan.

voorkeursbesluit

Het voorkeursbesluit bevat het voorkeursalternatief.

uitwerkingsfase (2020)

Lorem ipsum..

alternatieven-onderzoeks-nota (AON)

Deze nota omschrijft de verschillende, technisch haalbare alternatieven die zullen onderzocht worden.

project onderzoeksnota

Lorem ipsum..

alternatieven-onderzoeks-nota (AON)

...

geïntegreerd effectenonderzoek

Lorem ipsum..

milieueffecten-rapportage

...

synthesenota en ontwerp projectbesluit

Op basis van het geïntegreerd onderzoek worden alternatieven verfijnd of opzij geschoven. Deze eindresultaten worden gebundeld in de synthesenota.

openbaar onderzoek

...

definitief projectbesluit

Lorem ipsum..

uitvoeringsfase

...