Procedure en timings

De Noord-Zuid verbinding werd in 2017 aangeduid als Complex project. Daarmee volgt het een nieuwe procesaanpak. Deze procesaanpak weerspiegelt vier fases en drie beslismomenten.

De nieuwe procesaanpak heeft de doelstelling om een efficiënt en kwalitatief proces te voeren met aandacht voor zes cruciale principes:

 • Open communicatie en transparantie
 • Participatie
 • Maatwerk
 • Oplossingsgericht samenwerken
 • Geïntegreerde aanpak
 • Procesregie in handen van actoren

Op de website van www.complexeprojecten.be vindt u meer informatie over hoe deze principes ingevuld worden.

Verkenningsfase

Verkenningsfase

Onderzoeksfase

Onderzoeksfase

Uitwerkingsfase

Uitwerkingsfase

Uitvoeringsfase

Uitvoeringsfase

Waar staat het project Noord-Zuid Limburg

2017-2018 Verkenningsfase
Maart 2018 Startbeslissing Vlaamse Regering
April 2018 Start Onderzoeksfase
2018-2019 Onderzoeksfase

Verkenningsfase

De verkenningsfase heeft twee doelen: ten eerste de probleemdefinitie en de projectdoelstellingen omschrijven, ten tweede de grote lijnen van het proces in kaart brengen.

Wanneer de doelstellingen uiteindelijk vorm krijgen worden deze opgenomen in een startbeslissing. Deze startbeslissing betekent de effectieve opstart van het project via de procedure van het decreet complexe projecten.

Daarnaast wordt er een procesnota opgemaakt die tijdens het project telkens geactualiseerd wordt. Hierin worden de stakeholders benoemd, het communicatietracjet en de procesaanpak omschreven.

Tijdens deze verkenningsfase werd aldus ingezet op een breed actorenoverleg (zie infra) om zo de probleemstellingen, doelstellingen en randvoorwaarden te bepalen.

De verkenningsfase werd in maart 2018 afgerond. De startbeslissing en de procesnota kan je hier vinden.

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase start met de samenstelling van een multidisciplinair team dat onderzoek zal verrichten naar het potentieel. De volgende stappen worden gevolgd tijdens de onderzoeksfase:

 • Alternatievenonderzoeksnota (AON)
  Deze nota omschrijft de verschillende, technisch haalbare alternatieven die zullen onderzocht worden.
 • Overwegingsdocument
  Alle adviezen van de betrokkenen en de adviesinstanties op de AON worden verwerkt in het overwegingsdocument. 
 • Synthesenota
  Op basis van het geïntegreerd onderzoek worden alternatieven verfijnd of opzij geschoven. Deze eindresultaten worden gebundeld in de synthesenota.
 • Ontwerp voorkeursbesluit
  De oplossingen die op basis van het geïntegreerd onderzoek overeind blijven en voldoen aan de vooropgestelde projectdoelstellingen zullen tegen elkaar worden afgewogen, waaruit een voorkeursalternatief zal worden vastgesteld in het ontwerp van voorkeursbesluit.
 • Openbaar onderzoek
  Zowel de synthesenota als het ontwerp van voorkeursbesluit worden vervolgens formeel aan het publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek. 
 • Overwegingsdocument
  Dit document geeft weer aan hoe er met de reacties op het ontwerp voorkeursbesluit van burgers en adviesinstanties wordt omgegaan.
 • Voorkeursbesluit
  De in het voorkeursbesluit vastgesteld voorkeursalternatief zal in de uitwerkingsfase verder worden uitgewerkt.

Uitwerkingsfase

Het doel van de uitwerkingsfase is om dit voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze in concreto te bepalen.

Uitvoeringsfase

In de vierde en laatste fase worden de werken uitgevoerd. Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, anderzijds is het belangrijk om ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uit te voeren. De processtructuur wordt aangepast in functie van de uitvoering en technische uitwerking op het terrein. 

Ook in deze fase blijven participatie en communicatie cruciaal. Denk maar aan een minder hinder plan, duiding over de werfzone, bewonersbrieven, infovergadering, …