Achter de schermen van de Noord-Zuid verbinding nemen De Werkvennootschap en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid de coördinerende en uitvoerende rol op. Zij nemen de nodige stappen om de noodzakelijke studies, participatie- en communicatiebegeleiding op te starten. 

Tijdens de Verkenningsfase gaven heel wat actoren aan om nauw betrokken te willen zijn bij het project van de Noord-Zuid Limburg. Op basis daarvan werd een projectstructuur uitgetekend.

Procesbegeleider

De gouverneur van Limburg, Herman Reynders, werd door de Vlaamse regering aangesteld als procesbegeleider. Hij is daarbij de neutrale spil die waakt over het goede verloop van het proces. De gouverneur zorgt ervoor dat alle actoren betrokken worden en hij is het aanspreekpunt voor alle partijen.

Stuurgroep

De Stuurgroep is het ambtelijke platform dat het traject zal begeleiden en faciliteren. In de Stuurgroep zetelen alle bestuurlijke actoren van de Vlaamse overheid, de betrokken lokale overheden en de provinciale overheid.

Actorenoverleg

Het Actorenoverleg brengt alle betrokken actoren samen en is het klankbord voor de projectorganisatie. Het komt bij elke mijlpaal in het project samen.

Lokaal expertenpanel

Het lokaal expertenpanel geeft input vanuit de lokale expertise. Het panel bestaat uit natuur- en bewonersorganisaties en socio-economische partners. 

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door projectleiders van De Werkvennootschap en het Departement Omgeving. Samen zorgen zij voor de dagelijkse aansturing van het complex project. Zij werken in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren.