'Studio NZL’ start eerste werksessies op voor Noord-Zuid

Dinsdag 6 november stelde De Werkvennootschap op de Hasselse Corda Campus het consortium ‘Studio NZL’ voor, dat de komende periode het onderzoeks- en ontwerpwerk zal uitvoeren voor het complex project Noord-Zuid Limburg. Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, ontwerpbureaus Maat en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML en de Universiteit Hasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten.  

Draagvlak 

De opkomst en vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten; administraties, middenveldorganisaties en bewonersgroepen was groot. Deze brede vertegenwoordiging is essentieel om tot een breed gedragen traject te komen.  

Afsprakenkader 

Na de voorstelling van het team is er gediscussieerd over hoe het team en de stakeholders willen samenwerken. Transparantie, vertrouwelijkheid en vertrouwen stonden daarin centraal. 

Inhoudelijke werksessies Wit blad 

Tijdens de eerste werksessies met het team en alle betrokken stakeholders is gestart met een wit blad die ruimte biedt voor alternatieve oplossingen. In de volgende maanden zullen nog meer werksessies volgen.  

Breed blikveld/scope 

Tijdens de werksessies is er aandacht voor mobiliteit, leefbaarheid, impact op het leefmilieu en open ruimte, veiligheid en economische impact. De scenario's worden tijdens de onderzoeksfase verder verfijnd, ze worden besproken met de stakeholders.  

Onderzoeksfase  

De stakeholders zitten van in het begin mee aan de tekentafel. Milieueffecten en andere effecten worden gelijktijdig bekeken. De hele onderzoeksfase zal zo'n tweeënhalf jaar duren. Na de onderzoeksfase kan de uitwerkings- en uitvoeringsfase volgen. Ook in deze fasen worden de stakeholders maximaal betrokken. 

Op bezoek bij de A4 Delft-Schiedam: “De mooiste en best ingepaste weg van Nederland”

Het dagelijks bestuur van het project Noord-Zuid Limburg zit niet stil en trok begin juli naar Schiedam in Nederland voor een verkennend bezoek. Het bezoek kaderde in een breder leertraject waarin prof. Maarten Van Acker en Tom Coppens (Universiteit Antwerpen) twee buitenlandse cases voorlegde om inhoudelijk of procesmatig lessen te trekken voor het project Noord-Zuid Limburg. Eind april bezocht het team al Maastricht om kennis te maken met het A2 project.

Oplossing voor bereikbaarheid, leefbaarheid, waterberging en natuur

De 16-koppige delegatie bestaande uit het dagelijks bestuur en enkele nauwe betrokkenen bij het project, brachten deze keer een bezoek aan de A4 Delft-Schiedam. Een project waarmee de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de Randstad moest verbeteren. De A4 vormt daarin een belangrijke Noord-Zuid route. Het project werd tussen 2006-2016 gerealiseerd met veel aandacht (en investeringen) in natuur, ecopassages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, waterberging en duurzame landbouw. Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Schiedam waren betrokken partij bij de realisatie. 

Meervoudig ruimtegebruik en landschappelijke inpassing

Het resultaat is een 7 km nieuwe snelweg die deels onzichtbaar verdiept en deels half verdiept werd aangelegd in Midden-Delftland en als landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. Op en rondom de tunnel werd door de gemeente Schiedam het Sportpark Willem-Alexander aangelegd, vanuit de ontwikkelvisie ‘Schiedam in beweging’. Het sportpark biedt op het dak van de tunnel ruimte aan vier voetbal- en twee handbalvelden. Aan weerszijden van de tunnel werden betonnen luifelconstructies aangebouwd om zo voldoende breedte te creëren voor de sportvelden. De afspraken hierover met de Rijkswaterstaat werden in 2010 opgenomen in een afsprakenpakket over inpassing.

Moeilijkste en mooiste dossier

Na het bezoek werden we herinnerd aan de uitspraak van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings. Die noemde het zijn moeilijkste en mooiste dossier: “Nog nooit werd er zolang over een weg gepraat. De omslag kwam toen we het niet alleen over de weg gingen hebben, maar ook over een goede inpassing. Ik durf de stelling wel aan dat de A4 Delft -Schiedam de mooiste weg van Nederland wordt. Dit besluit is de kroon op het werk van al diegenen die daar zo verschrikkelijk hard aan hebben gewerkt.” 

Meer weten over het project A4 Schiedam? Bezoek de website.

Op bezoek bij de A2 Maastricht: “één plan voor stad en snelweg”

Met de bedoeling om inzichten uit andere projecten te verwerven, trok het dagelijks bestuur van het project Noord-Zuid Limburg samen met enkele dichte betrokkenen eind april naar Maastricht. Het bezoek kaderde in een breder leertraject. Op vraag van het departement Omgeving zochten prof. Maarten Van Acker en Tom Coppens (Universiteit Antwerpen) twee buitenlandse cases uit waaruit Noord-Zuid Limburg inhoudelijke of procesmatig lessen kan trekken. Naast A2 Maastricht zal later ook Delft Schiedam bezocht worden. 

Oplossing voor mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid

Een 18-koppige delegatie waaronder Limburgs gouverneur Herman Reynders bracht het eerste bezoek aan de A2 Maastricht. Het project werd gerealiseerd tussen 2008 en 2016 en biedt een oplossing voor de drukke A2-weg die Maastricht in het verleden letterlijk en figuurlijk verdeelde. Het plan integreerde verschillende maatschappelijke doelstellingen zoals mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid. Het resultaat is een dubbellaagse tunnel van 2,3 km met een ‘Groene Loper’ op het dak. De Groene Loper biedt ruimte voor groen, recreatie en vastgoedontwikkeling.

Maastrichts Model voor samenwerking

Volgens projectdirecteur Louis Prompers speelden verschillende elementen een belangrijke rol bij de realisatie van de A2 Maastricht: “Het project werd succesvol afgerond, binnen het voorziene budget en timing. Dat was mede mogelijk omwille van de unieke samenwerkingsstructuur. De publieke en private partners lieten hun eigen belangen los en investeerden als aandeelhouders in het gemeenschappelijk belang van het project. Dat noemen we nu samenwerken volgens het Maastrichts Model”. Door de inzet op goede communicatie en gedegen participatie slaagde het projectteam er in om de bevolking te betrekken bij het project en hen trots te maken op het resultaat.

Meer weten over het project A2 Maastricht? Bezoek de website of bestel het geschiedenisboek over het Maastrichts model.

 Louis Prompers, directeur van Projectbureau A2 Maastricht geeft op enthousiaste wijze tekst en uitleg.

Louis Prompers, directeur van Projectbureau A2 Maastricht geeft op enthousiaste wijze tekst en uitleg.

Officiële start van het Actorenoverleg

De Vlaamse Regering nam half maart de startbeslissing voor het project van de Noord-Zuid verbinding Limburg. Samen met de bevoegde ministers Ben Weyts en Joke Schauvlieghe ondertekenden zes Vlaamse parlementsleden de engagementsverklaring om dit belangrijke project voor Limburg te realiseren.
 
Deze mijlpaal betekende de start van de onderzoeksfase voor de Noord-Zuid Limburg, dat als Complex project werd aangeduid. In het kader daarvan zal op dinsdag 24 april het eerste Actorenoverleg plaatsvinden, voorgezeten door gouverneur Herman Reynders.

Het Actorenoverleg brengt alle betrokken partijen, instanties en organisaties samen. Zij zijn het klankbord van de organisatie tijdens het hele proces van de Noord-Zuid Limburg.

Download hier het persbericht
Download hier de presentatie

Engagementsverklaring Noord-Zuidverbinding Limburg

Ministers Joke Schauvlieghe en Ben Weyts hebben samen met zes Vlaamse parlementsleden een engagementsverklaring ondertekend in het kader van de Noord-Zuid Limburg. Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen benadrukken de ondertekenende ministers en parlementsleden de noodzaak van het zo snel mogelijk realiseren van de Limburgse Noord-Zuidverbinding en scharen zij zich achter de procedure complexe projecten. De ondertekenaars engageren zich ook om de resultaten van deze procedure te onderschrijven, zonder enige voorafnames. 

De engagementsverklaring werd opgemaakt vanuit de gemeenschappelijke wil en ambitie om dit belangrijke project te realiseren, om werk te maken van vlotter en veiliger verkeer, om de ontsluiting van de regio te verbeteren en om de leefbaarheid van de omgeving te versterken. Er is ook aandacht voor natuur, landschap, landbouw en extra economische kansen voor de regio.

Ondertekenaars:

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken; Joke Schauvlieghe, Vlaams minister van Omgeving; Vlaamse volksvertegenwoordigers Lies Jans, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Rob Beenders en Johan Daenen.