TRAJECT

Welk tracé ligt er op tafel?

Er is nog geen tracé gekozen. Het project start helemaal opnieuw waarbij we van een wit blad starten. Dat wil zeggen dat er geen voorkeuren zijn wat betreft tracés. In april 2018 starten we met de onderzoeksfase waarin alle betrokken gehoord worden en samenwerken. De bedoeling is om eerst tot verschillende alternatieven te komen die dan verder onderzocht zullen worden. Op het einde van de onderzoeksfase zal er 1 alternatief overblijven dat verder wordt uitgewerkt in de uitwerkingsfase.


TIMING EN PROCEDURE

Hoe lang duurt het hele project?

We zijn in april 2018 gestart met de onderzoeksfase. Deze fase zal ongeveer twee jaar duren waarin er verschillende stappen worden doorlopen. Alle betrokken actoren kunnen tijdens deze stappen hun input geven en de burgers zullen bij elke stap geraadpleegd en geïnformeerd worden. We gaan in elk geval zo snel mogelijk als de procedure ons toelaat. Het is nog niet mogelijk om aan te geven hoe lang de volledige procedure zal duren.

Welke stappen zijn al gezet in het project?

Het project bevindt zich sinds april 2018 in fase 2: de onderzoeksfase. Die kwam er met de startbeslissing van de Vlaamse Regering. Tijdens de onderzoeksfase gaan we op zoek naar het voorkeurstraject. Deze fase zal ongeveer twee jaar duren.


COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Hoe wordt de bevolking ingelicht over het project?

Openheid, transparantie en participatie zijn essentieel tijdens de hele procedure. Daarom koppelen we bij elke stap in het proces terug naar de verschillende actoren.

Het actorenoverleg verzamelt alle ambtelijke, politieke, socio-economische actoren en belangengroepen. De bedrijven en burgers zullen betrokken worden via een uitgebreide communicatie en participatietraject dat deze visie volgt.


Organisatie

Wie leidt het project?

De projectorganisatie is in handen van De Werkvennootschap en het Departement Omgeving (Vlaamse overheid). Samen zorgen zij voor de dagelijkse aansturing van het complex project. Zij werken in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren.

Wat is de rol van de gouverneur?

De gouverneur van Limburg, Herman Reynders, werd door de Vlaamse regering aangesteld als procesbegeleider. Hij is daarbij de neutrale spil die waakt over het goede verloop van het proces. De gouverneur zorgt ervoor dat alle actoren betrokken worden en hij is het aanspreekpunt voor alle partijen.